PRIVACY VERKLARING

mmracingparts.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website met het domein www.mmracingparts.nl en/of rechtstreeks via een e-mail adres op het domein mmracingparts.nl nu verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er mee akkoord, als ook met de verwerking zelf.

Persoonsgegevens die wij verwerken
mmracingparts.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt zoals via E-mail verkeer. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien deze bekend worden gemaakt:

– Voor- en achternaam
– Functiegegevens
– Adresgegevens (zowel post- als bezoekadressen)
– Telefoonnummer (zowel vast als mobiele nummers)
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Kamer van Koophandel nummer
– BTW nummer

Gegevens die u via de website verstrekt aan mmracingparts. worden door ons uitsluitend verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden.mmracingparts verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u via de website solliciteert op een functie binnen mmracingparts worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie.

Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of mailen, indien dit nodig is (zoals op Verkoop, Inkoop of technisch en kwaliteitsgebied)
– Aanmelding mailing van nieuwsbrieven.

Duur van de verwerking,mmracingparts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bij elk bezoek aan de website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden
mmracingparts deelt uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
mmracingparts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
mmracingparts gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om de website en winkelwagen/webshop te laten funtioneren zoals weergegeven op het domein mmracingparts.nl . Op geen enkele manier worden er data- en/ of gegevens doorgegeven aan, of gebruikt door derden.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de verwerking van uw persoonsgegevens door mmracingparts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij 
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mmracingparts.nl Binnen de maximumtermijn van vier weken wordt de wijziging door mmracingparts
in haar bestand doorgevoerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
mmracingparts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@mmracingparts.nl

In geen geval kan mmracingparts aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Vragen over deze privacy verklaring
Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met mmracingparts